PingPongOnline.com


Great News!!! -
We have resumed normal working hours - so we can process and ship your order faster.
Most area are now covered by delivery! But please still allow for some delay.

For better service our team is available on FB messenger during office hours Monday - Saturdays for any inquiries
(just click on the messenger link at the bottom of the page). Stay Safe!

Guaranteed 7 Day Return Policy

Guaranteed 7 Day Return Policy

7 Day Return Policy for Manufacturer Defects Shop with Confidence!


Defective products claims will be submitted to manufacturer for approval. All defective product claims must be made within 7 days upon receipt. If the claim is approved, a similar replacement or credit will be provided to the buyer for purchase another item. The manufacturer may require return of the defective item for evaluation – for which the return shipping cost is shouldered by the buyer.

Ang mga claim na may sira ng produkto ay isusumite sa “manufacturer” para sa pag-apruba. Ang lahat ng mga may-depektong “claim” ng produkto ay dapat gawin sa loob ng 7 araw pagkatapos ng pagkakuha ng produkto. Kung “claim” ay naaprubahan, ang isang kaparehong kapalit o kredito ay ipagkakaloob sa mamimili para bumili ng isa pang item. Ang tagagawa ay maaaring mangailangan ng pagbabalik ng may sira na item para sa pagsusuri - kung saan ang gastos sa pagpapadala ng balik ay binabayaran ng bumibili.

Returns for Exchange


We provide a Return for Exchange must be notified within 7 days upon receipt. Returned items should be returned in original unopened state before replacement. Otherwise we reserve right to deny replacement of items. The return shipping cost is shouldered by the buyer. Please communicate clearly all necessary information return address, tracking information sending method – before sending back the item.

Returns for refunds are not accepted.

Nagbibigay kami ng isang Return for Exchange ay dapat maabisuhan sa loob ng 7 araw pagkatapos ng pagtanggap ng produkto. Ang mga naibalik na produkto ay dapat ibalik sa orihinal na di-bukas na estado bago ang kapalit. Kung hindi, inilalaan namin ang karapatan upang tanggihan ang pagpapalit ng mga item. Ang gastos sa pagpapadala ng balik ay binabayaran ng mamimili. Mangyaring makipag-usap nang malinaw ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa return address, paraan ng pagpapadala ng impormasyon sa pagsubaybay - bago ipadala pabalik ang item.

Ang mga ibalik para sa mga refund ay hindi tinatanggap.